Home Producten Referenties Contact
DuidelijkheidAlgemene voorwaarden
Onderstaande Algemene voorwaarden werden op 29-07-2005 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Limburg-Noord te Venlo, onder nummer 12058591
Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1. e-Syntax BV : de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2. Opdrachtgever : de wederpartij van e-Syntax BV, die door ondertekening van het contract, of ander geschrift, de gelding van de algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3. Contract : de schriftelijke overeenkomst tussen e-Syntax BV en de opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen.
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en contract tussen e-Syntax BV en de opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk, schriftelijk is afgeweken.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. e-Syntax BV en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Contracten.
3.1. De door e-Syntax BV gemaakte contracten zijn vrijblijvend, en geldig gedurende een periode van 3 maanden. e-Syntax BV is slechts aan het contracten gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 3 maanden schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospec-tussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gege-vens en promotiemateriaal, alsmede andere door e-Syntax BV verstrekte gegevens binden haar niet.
3.3. e-Syntax BV neemt bij ontvangst van het ondertekende contract door de opdrachtgever en betaling door opdrachtgever het initiatief tot uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in het contract.
3.4. Vooraf wordt schriftelijk vastgelegd hoe en op welke wijze e-Syntax BV rapporteert aan de opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van het contract.
4.1. e-Syntax BV zal zich inspannen het contract naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van het contract dit vereist, heeft e-Syntax BV het recht bepaalde werkzaamheden als opdrachtgever te laten uitvoeren door derden onder verantwoording van e-Syntax BV.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan e-Syntax BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het contract, tijdig aan e-Syntax BV worden verstrekt, voorzover zulks door privacy redenen niet worden beperkt. Indien de voor de uitvoering van het contract benodigde gegevens niet tijdig aan e-Syntax BV zijn verstrekt, heeft e-Syntax BV het recht de uitvoering van het contract op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. e-Syntax BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat e-Syntax BV is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor e-Syntax BV kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Indien bepaald in het contract, zorgt de opdrachtgever voor het aanstellen van een (interne) projectmanager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in het contract opgenomen activiteiten. Via deze projectmanager verloopt ook het schriftelijke en mondelinge contact omtrent de voortgang, problemen en eventuele aanpassingen van activiteiten met e-Syntax BV.
4.6. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering casu quo beëindiging van de werkzaamheden dient e-Syntax BV derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.7. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van e-Syntax BV niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is e-Syntax BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Wijziging van het contract.
5.1. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg het contract dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat het contract wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. e-Syntax BV zal de opdrachtgever direct op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of de aanvulling op het contract financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal e-Syntax BV de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.
5.4. In afwijking op 5.3. zal e-Syntax BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan e-Syntax BV toegerekend kunnen worden.

Artikel 6. Reclames.
6.1. De opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de opdrachtgever e-Syntax BV binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan e-Syntax BV .
6.2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan e-Syntax BV te worden gemeld.
6.3. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan e-Syntax BV kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen casu quo de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
6.4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6.5. e-Syntax BV dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
6.6. In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal e-Syntax BV in de gelegenheid worden gesteld de afge-keurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen/ opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
6.7. Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de opdrachtgever nog enig reclame-recht toekomt.
6.8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt, verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
6.9. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

Artikel 7. Honorarium.
7.1. De prijzen in de contracten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele niet primaire kosten in het kader van het contract, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7.2. Alle onkosten welke door e-Syntax BV worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge-komen.

Artikel 8. Facturatie.
8.1. Het totale aantal – in het contract bepaalde – inlogcodes wordt voorafgaande aan de autorisatie ervan door e-Syntax BV gefactureerd.
8.2. Voor werkzaamheden ten behoeve van arbeids-, gezondheids- en/of reïntegratie-vraagstukken wordt 50% vooraf gefactureerd. Facturatie van de resterende 50% vindt plaats nadat e-Syntax haar werkzaamheden volgens contract heeft uitgevoerd.

Artikel 9. Betaling.
9.1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de in artikel 9.5. genoemde termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
9.2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van e-Syntax BV op de opdrachtgever direct en als eerste van de concurrente schuldeisers opeisbaar.
9.3. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd.
9.4. Alle door e-Syntax BV te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten wegens niet nakomen van enige verplichting van de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.
9.5. Opdrachtgever voldoet de door e-Syntax BV ingediende facturen binnen 30 dagen. Indien de opdrachtgever niet instemt met het vermelde bedrag op de factuur, dan dient hij binnen 2 weken e-Syntax BV schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van het voldoen van de factuur.
9.6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsver-plichtingen heeft voldaan, is e-Syntax BV bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplich-tingen tot levering casu quo tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien e-Syntax BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
9.7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Eigendomsrechten.
10.1. Alle door e-Syntax BV geleverde zaken, daaronder vragenlijsten, informatie, trainings- en begeleidingsmethoden en ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische bestanden), etc., blijven eigendom van e-Syntax BV en zijn derhalve in feite in bruikleen aan opdrachtgever gegund. Opdrachtgever is gehouden het geleverde binnen 14 dagen na beëindiging van het contract in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
10.2. Alle door e-Syntax BV verstrekte middelen, methoden, adviezen, contracten, enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van e-Syntax BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
10.3. e-Syntax BV garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse oc-trooi-rechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door e-Syntax BV moet worden erkend of door een Nederland-se rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastge-legd dat enige door e-Syntax BV geleverde zaak wel inbreuk maakt op rech-ten van derden als hiervoor bedoeld, zal e-Syntax BV, ter zijner keuze na overleg met de opdrachtgever de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licen-tie-recht ter zake ver-werven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbeta-ling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvin-gen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De opdrachtgever verliest even-wel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij e-Syntax BV niet zodanig tijdig en volle-dig over aanspra-ken van derden als hiervoor in deze bepaling be-doeld, heeft geïnformeerd dat e-Syntax BV in staat is -zijn rechten ter zake naar behoren te verdedi-gen.
10.4. e-Syntax BV zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door e-Syntax BV ontwikkelde programmatuur. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op enig auteursrecht. e-Syntax BV zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de opdrachtgever e-Syntax BV onmiddellijk schrif-telijk informeert en de behande-ling van de zaak uit-sluitend aan e-Syntax BV overlaat en hierbij alle medewerking ver-leent. Indien een actie is aangespannen of indien de moge-lijkheid daartoe bestaat, kan e-Syntax BV de programmatuur vervan-gen of zodanig wijzigen als e-Syntax BV juist acht.
10.5. Het eigendom van en alle rechten van industriële en intel-lectuele eigendom met betrekking tot het door e-Syntax geleverde en/of ter beschikking gestelde berusten en blijven berusten bij e-Syntax BV, dan wel de oorspronkelijke maker. De opdrachtgever zal aandui-dingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van e-Syntax BV zal de opdrachtgever er voor zorg dragen dat het door e-Syntax geleverde en/of ter beschikking gestelde geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt.
10.6. Het is e-Syntax BV toegestaan technische maatrege-len te nemen ter bescherming van zijn rechten. De opdrachtgever is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde programmatuur casu quo ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsge-heimen van e-Syntax BV kan bevatten.
10.7. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modellenrecht en het auteursrecht komen aan e-Syntax BV toe, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is e-Syntax BV daartoe uitsluitend bevoegd.

Artikel 11. Opzegging.
11.1. Indien het contract tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, is deze alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en 25% van de nog te verrichten werkzaamheden waaraan reeds capaciteit is toegewezen en is ingepland. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en garantie.
12.1. e-Syntax BV is nimmer aansprakelijk indien het opvolgen van het advies niet lijdt tot vermindering van arbeidsverzuim, tot vermindering van gezondheidsrisico’s, de daaruit voortvloeiende kostenbesparing of andere verwachte voordelen.
12.2. e-Syntax BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verzuimschade en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3. e-Syntax BV kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die e-Syntax BV bij de uitoefening van zijn werkzaamheden inschakelt.
12.4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van e-Syntax BV - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken casu quo de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
12.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.4. is e-Syntax BV nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door e-Syntax BV gesloten verzekering.
12.6. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, geïnstalleerde zaken en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor-doen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht e-Syntax BV zich die materialen en/of zaken – te zijner keuze – kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te vervangen.
12.7. e-Syntax BV staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
12.8. Zo door e-Syntax BV geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
12.9. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens e-Syntax BV en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart e-Syntax BV tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
12.9.1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van e-Syntax BV of van een derde namens e-Syntax BV strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de opdrachtgever;
12.9.2. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever niet conform de door e-Syntax BV of door een door e-Syntax BV ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
12.9.3. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers en dergelijke die door of namens de opdrachtgever aan e-Syntax BV zijn verschaft en/of voorgeschreven;
12.9.4. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de opdrachtgever aan e-Syntax BV;
12.9.5. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van e-Syntax BV.

Artikel 13. Overmacht.
13.1. In geval nakoming van datgene waartoe e-Syntax BV krach-tens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehou-den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van e-Syntax BV, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door e-Syntax BV ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van e-Syntax BV, is e-Syntax BV gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou-den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens e-Syntax BV tot aan dat moment te voldoen.
13.2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere-kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan-digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto-ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur-verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij e-Syntax BV, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 14. Geheimhouding.
14.1. e-Syntax BV en de opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun contract van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van beide is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, e-Syntax BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en e-Syntax BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is e-Syntax BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van het contract op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
14.3. Al hetgeen de opdrachtgever aan e-Syntax BV ter beschikking stelt, in verband met de door e-Syntax BV te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de opdrachtgever. e-Syntax BV staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door e-Syntax BV zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
14.4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
14.5. e-Syntax BV verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de opdrachtgever terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de opdrachtgever daarom zal hebben verzocht.

Artikel 15. Bescherming persoonsgegevens.
15.1. De digitale vragenlijsten worden anoniem ingevuld en als zodanig terug gerapporteerd.
15.2. De opdrachtgever staat er voor in dat de werknemer / cliënt goedkeuring geeft naar wie het resultaat van de vragenlijst inclusief een eventueel advies mag worden gerapporteerd.
15.3. De opdrachtgever gaat akkoord met het anoniem opnemen van de gegevens uit de vragenlijst in de database voor wetenschappelijk onderzoek van e-Syntax BV.

Artikel 16. Geschillen.
16.1. Alle geschillen die ontstaan of mochten ontstaan uit het contract of naar aanleiding van haar totstandkoming of uitvoeringen zullen exclusief beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Roermond tenzij de kantonrechter bevoegd is.
16.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht.
17.1. Op elke contract tussen e-Syntax BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat e-Syntax BV de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar e-Syntax BV gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
17.3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een opdrachtgever die gevestigd is buiten Nederland, is e-Syntax BV gerechtigd te handelen conform het bepaalde in artikel 17.2. of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land casu quo de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

Artikel 18. Overige.
18.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Limburg-Noord te Venlo, d.d. 29-07-2005 onder nummer 12058591.

< top Disclaimer